User:Meppydc

From Hard Drop Tetris Wiki

Jump to: navigation, search

(diagram from winterNebs)

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSS
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSSZ
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngZZ
IIIILLLTet.pngZZ
ITet.pngTet.pngTet.pngLTet.pngTet.pngTet.pngZZ
ILSSJTTTet.pngZJ
JLLLLLTet.pngJJJ

JL tuck denied


Long Log (aka meppy's long dong)

1st bag (flamingo long platform)

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSTet.png
Tet.pngZTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngSS
ZZIIIITTTS
ZLLLJJJTOO
Tet.pngLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngJTet.pngOO

2nd bag

original 2nd bag (S overhang)

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
STet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
SSTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngLL
ISTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngL
ITet.pngTet.pngTet.pngZJOOGL
IGTet.pngZZJOOGG
IGTet.pngZJJGTet.pngGG

other bags


3rd bag

neo followup after S overhang

Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
JJJTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
STet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
SSTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GSTet.pngTet.pngLTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGTet.pngZLTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGZZLLTTTG
GGZGGGGTGG